خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

مـقـالات علمی چاپ‌شده

۱) تجزیه و تحلیل مقابله‌ای دستگاه صوتی زبان فارسی و اردو، مجله‌ی هلال پاكستان، شماره‌ی ۸۹، دوره‌ی ۱۶، اردیبهشت ۱۳۴۸، كراچی، پاكستان
۲) تجزیه و تحلیل دستگاه خطی زبان فارسی و اردو، مجله‌ی هلال پاكستان، ش:۹۰، دوره‌ی ۱۷، خرداد ۱۳۴۸، كراچی، پاكستان
۳) نگاهی گذرا به دستور زبان سنتی در مقایسه با دستورهای نوین، در جشن‌نامه پروین گنابادی، تهران، انتشارات توس، ۱۳۵۴
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴) زبان حیوانات در مقایسه با زبان انسان، در مجموعه‌ی ادبی، ش ۱، ج ۱، دانشسرای عالی تهران، ۱۳۵۵
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵) نظری اجمالی به تدریس زبان خارجی و یادگیری آن، در مجله‌ی رشد زبان، ش ۱، ج ۱، ۱۳۶۲، مركز تحقیقات و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش (علمی-ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶) اهمیت كاربرد زبان خارجی در یادگیری آن، مجله‌ی رشد زبان، ش ۲، ج ۱، ۱۳۶۲، وزارت آموزش
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۷) جمله‌ی مرکب و حذف معادل‌ها در زبان فارسی، مجله‌ی ادبیات دانشگاه تبریز، ش ۱۳۱، ج ۲۲، ۱۳۶۳
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۸) نقش قوم مدارانه‌ی زبان: مبحثی در جامعه‌شناسی زبان، مجله‌ی زبان‌شناسی، ش ۱، ج ۳، ۱۳۶۵، مركز نشر دانشگاهی
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۹) A Sample Vowel-Lesson ، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴، ج ۱۰، ۱۳۶۴، وزارت آموزش و پرورش
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۰) A Sample Reading Lesson ، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴، ج ۱۱، ۱۳۶۵، وزارت آموزش و پروش
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۱) Prepositions: An Overview ، مجله‌ی دانشكده‌ی زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، ش ۱، سال اول، ۱۳۷۲
۱۲) ویژگی‌های اصطلاحات انگلیسی و چگونگی یادگیری آن‌ها، در مجموعه‌ی مقالات زبان شناسی، تهران، انتشارات رهنما، ۱۳۷۱
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۳) The Learning of Pluralization Rules in English by Iranian Students، درWorkpapers of TESL, V.XII ، دانشگاه كالیفرنیا در لوس آنجلس UCLA) ، ۱۹۷۸، آمریكا (علمی-پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۴) لهجه، گویش و زبان در ایران، كیهان فرهنگی، ش ۹، ج ۸، ۱۳۷۰
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۵) روش خواندن در تدریس زبان خارجی، مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، ش ۲، ج ۳، ۱۳۷۱ (علمی-پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۶) زبان آذری، در فرهنگ‌نامه‌ی كودكان، ج ۱، ذیل آ، شورای كتاب كودك، ۱۳۷۱
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۷) زبان فارسی آذری و مراحل تعویض آن در یک منطقه خاص جغرافیایی
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۸) A Sample Lesson-Evaluation، مجله‌ی رشد زبان، ج ۳۲ و ۳۳، ۱۳۷۳ وزارت آموزش (علمی-ترویجی)
۱۹) A Teaching Model، مجله‌ی رشد زبان، ش ۳۶ و ۳۷، ۱۳۷۳، وزارت آموزش (علمی – ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۰) یك لحظه تأمل كن (یك بازی زبانی)، ترجمه، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴۰، ۱۳۷۴ (علمی – ترویجی)
۲۱) ویژگی‌های عبارت‌های متناقض‌نما (یا پارادوکسی) و توصیف آن‌ها در غزلیات عطّار، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی دوازدهم، ش دوم، بهار ۱۳۷۴ (علمی – پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۲) A Sample Lesson-Plan، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴۳، ۱۳۷۵، وزارت آموزش (علمی– ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۳) تركیبات نوكلاسیك واژگان، ترجمه، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴۴، ۱۳۷۵، وزارت آموزش (علمی– ترویجی)
۲۴) شكل‌های كوتاه و واژه‌های اختصاری، ترجمه، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴۵، ۱۳۷۵ (علمی– ترویجی)
۲۵) واژك‌ها، واژك‌های هم آوا، و واژه‌های آمیخته، ترجمه، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴۶، ۱۳۷۶ (علمی– ترویجی)
۲۶) واژه‌های آمیخته‌ی مركب، ترجمه، مجله‌ی رشد زبان، ش ۴۷، ۱۳۷۶، وزارت آموزش (علمی– ترویجی)
۲۷) Componential Analysis and Translation Accuracy (co-authored) در IJAL، No.۱، Vol. ۱، ۱۹۹۶، گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه تربیت معلم (علمی-پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۸) واژه‌های آمیخته‌ی مركب اسمی، ترجمه، مجله‌‌ی رشد زبان، ش ۴۸، ۱۳۷۶ (علمی- ترویجی)
۲۹) مشکلات آموزش زبان فارسی به خارجیان، مجله‌ی نامه ‌ ی پارسی، ش ۳، ج ۲، ۱۳۷۶، وزارت ارشاد اسلامی
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۰) The Impact of D.M. & T.M. on Teaching Reading-Comprehension to Iranian High-School Students ، در IJAL، No. ۱، Vol. ۲، ۱۹۹۷، IJAL ، گروه زبان‌ها، دانشگاه تربیت معلم (علمی-پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۱) شیوه‌ی شنیداری – گفتاری در آموزش زبان خارجی، مدرس (علوم انسانی)، ش ۳، ج ۲، ۱۳۷۶ (علمی-پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۲) پردازش عبارت های توصیفی با مفاهیم مبالغه، اغراق و غلو به عنوان یك ویژگی سبكی در قصاید و ترجیعات خاقانی، كیهان فرهنگی، ش ۱۳۶، مهر ۱۳۷۶
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۳) The Role of Computer Games, as a Teaching Aid, in Learning Vocabulary and Spelling by Iranian EFL Learners ،Co-authored، در IJAL، No. ۱، Vol. ۳،‏ ۱۹۹۸، گروه زبانها، دانشگاه تربیت معلم (علمی-پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۴) ویژگی‌های سبکی قافیه‌های میانی در غزلیّات اوحدی مراغه‌ای، مجله‌ی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد)، ش ۳ و ۴، سال ۲۹، پائیز و زمستان ۱۳۷۵ (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۵) Oral Drills and How to Handle Them in Language Classes، مجله‌ی رشد زبان، ش ۵۰، ج ۱۳، ۱۹۹۸، وزارت آموزش (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۶) از ناهمواری‌های آوایی تا هنجارهای موسیقایی در اشعار سلمان ساوجی (به عنوان یک ویژگی سبکی)، مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ش ۲۳، سال هفتم، پاییز ۱۳۷۶ (نشر در اسفند ۱۳۷۸) (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۷) توصیف زبان‌شناختی پارادوكس‌ها یا عبارت‌های متناقض‌نما در مقالات شمس، مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ش ۲۴، زمستان ۱۳۷۷ (علمی – پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۳۸) مصاحبه در مورد «رشد زبان و مسایل آموزش زبان خارجی در ایران» با مجله‌ی رشد زبان در شماره‌های ۵۰ و ۵۱، ۱۳۷۷، وزارت آموزش (علمی- ترویجی)
۳۹) تشكیل گروه یا كلمات مركب (Group-forming)، ترجمه، مجله‌ی رشد زبان، ش ۵۲،ج ۱۳، ۱۳۸۸ (علمی- ترویجی)
۴۰) The Correlation between Immediate versus Delayed Correction in Learning English Grammar، (Co-Authored)، مجله‌ی رشد زبان، ش ۵۲، ج ۱۳، ۳۷۷، (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۱) Gerunds, Infinitives and Cleft Sentences as Noun-Phrase Substitutes in Persian ، در مدرس (علوم انسانی)، زمستان ۱۳۷۹، دانشگاه تربیت مدرس (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۲) The Role of Vocabulary Learning Strategies on Vocabulary Retention and on Language Proficiency in Iranian EFL Students، (Co-Authored)، در IJAL، No. ۱، Vol. ۴، ۱۹۹۹، گروه زبان‌ها، دانشگاه تربیت معلم (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۳) ویژگی‌های «معلم» زبان خوب از دیدگاه زبان‌آموزان: كاربرد «بازخورد» یا Feedback در آموزش زبان خارجی، مجله‌ی رشد زبان، ش ۵۹، سال پانزدهم، ۱۳۷۹ (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۴) روش ارتش یا فشرده در آموزش زبان خارجی، فصل‌نامه آموزش زبان، سال اول، شماره‌ی دوم، ۱۳۷۹، مشهد
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۵) The Impact of Task-Oriented vs Question-Oriented Responses to Listening Exercises on Speaking Ability of Iranian Pre-University Students ، (Co-Authored)، مجله‌ی رشد زبان، ش ۶۳، سال شانزدهم، زمستان ۱۳۸۰، وزارت آموزش (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۶) The Impact of Vocabulary Language Games on Reading Comprehension of EFL Intermediate Learners ، (Co-Authored)، مجله‌ی رشد زبان، ش ۶۵، سال شانزدهم، ۱۳۸۱ (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۷) Compound Verbs in English (Assisted by F. Ghaffari)، مجله‌ی رشد زبان، ش ۶۷، سال هفدهم ، بهار ۱۳۸۲
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۸) نمایه یا شاخص ترجمه برای زبان‌های فارسی و انگلیسی، مجله‌ی علمی – پژوهشی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره‌ی ۱۶۱، دوره‌ی ۴۹، بهار ۱۳۸۱ (چاپ و توزیع از تیر ماه ۱۳۸۲) (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴۹) شیوه‌ی آموزش زبان‌های مهم دنیا، در مجله‌ی سخن عشق، ش ۵، ج ۲، مركز گسترش زبان و ادبیات فارسی، وزارت ارشاد اسلامی، بهار ۱۳۸۲
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۰) A Comparative Study of Language Learning Strategies Employed by Bilinguals and Monolinguals with Reference to Attitudes and Motivation ، (Co-Authored)، در IJAL، No. ۱، Vol. ۵، ۲۰۰۳، گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه تربیت معلم، در دست چاپ
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۱) Compound Adjectives in English، مجله‌ی رشد زبان انکلیسی، ش ۷۰، سال هیجدهم، پاییز ۱۳۸۳ (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۲) Traits of Effective Teachers, An Overview، مجله‌ی رشد زبان انگلیسی، ش ،۷۲ پائیز ۱۳۸۳ (علمی- ترویجی)
۵۳) Problems of Translating Humour in Subtitling، همکار:لادن صبا، ش ۱۰، ترجمه‌شناسی، تابستان ۱۳۸۴ (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۴) A Comparative Study on the Factors Affecting Multimedia Translation، ۱۳۸۴، مجله‌ی ترجمه ‌ شناسی، ش ۱۲، همکار: شیرین فرهی (علمی- پژوهشی)
۵۵) Competent Translator and the Awareness of Translation Shifts, Norms and Strategies، مجله‌ی علمی- پژوهشی ترجمه‌شناسی، شماره‌ی ۶، زمستان ۲۰۰۷ (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۶) Using Word-search-puzzle Games for Improving Vocabulary Knowledge of Iranian EFL L’s، در Iranian Journal of TEFLL، ج ۱، ش ۱، زمستان ۲۰۰۹، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، همکار: مرضیه زرگر (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۷) Applying Catford’s Shifts to the Farsi Translation of Psychology Texts، همکار: فرهاد پورابراهیم، در Journal of English Language Studies، ج ۱، شماره‌ی ۳، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۸) The Effect of the Modified Cloze Procedure on the Writing Proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners، همکار: پریسا فرازمند، در Journal of Language and Translation، ج ۲، ش ۱، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵۹) The Effect of Using Metacognitive Strategies on the Reading Comprehension of Field Dependent/Independent Iranian Intermediate EFL Learners، در مجله‌ی رشد، شماره ۹۷، زمستان ۲۰۱۱، همکار: طیبه شارق (علمی- ترویجی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶۰) A Comparative Study of Authentic Listening Materials and Their Simplified Versions on the Listening Comprehension and Motivation of Iranian EFL Learners، در شمار‌هی ۷، پاییز ۱۳۸۹، The Journal of Applied Linguistics، دانشگاه آزاد واحد تبریز، همکار: امیر حسین مراد (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶۱) Norms of Translating Taboo Words and Concepts from English into Persian after the Iranian Revolution in Iran، در نشریه‌ی Journal of Language and Translation، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ج ۳، ش ۲، ۲۰۱۳ (علمی- پژوهشی)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶۲) Effect of Recognition Task and Production Task on Incidental Vocabulary Learning of Iranian EFL Learners، چاپ در AN ISC Journal، Vol. ۴ (۲): ۳۵۶ – ۳۶۳، ۲۰۱۳
۶۳) Lexical Duplicates: A Special Type of Collocations and How to Teach Them، مجله‌ی رشد آموزش زبان، ش ۱۰۶، بهار ۱۳۹۲
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶۴) Effects of Recognition Task and Production Task on Incidental Vocabulary Learning of Iranian EFL Learners، در IRJABS، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۳۵۶-۳۶۳، Science Explorer Publications، سال ۲۰۱۳
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶۵) Visiting Noam Chomsky at MIT: Translation Index or Manual Revisited, اول مردادماه ۱۳۹۴، ۲۲ جولای ۲۰۱۵
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF