خانه | چکیده شرح حال | سوابق تحصیلی | سوابق تجربی و استخدامی | کـتـاب‌های تألـیفـی | مـقـالات علمی چاپ شده |
مقالات كنفرانس‌ها و سمینارها (اکثراً چاپ شده در مجموعه مقالات مربوطه) |
بورس‌های تحصیلی و امتیازات تحقیقاتی اهدائی | برگزاری کارگاه‌های آموزشی |
سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری | پروژه‌های انجام شده | سمت‌های اجرایی |
دروس تدریس شده در دوره‌های ارشد و عالی | اطلاعات تماس

مقالات كنفرانس‌های بین المللی، ملی و مجامع رسمی که اکثراً در مجموعه مقالات مربوطه چاپ شده‌اند.

۱) مقایسهی دستگاه صوتی و خطی فارسی و اردو، نخستین كنگرهی تحقیقات ایرانی، شهریور۱۳۴۹، دانشگاه تهران (در مجموعه مقالات مربوطه)
۲) جملههای مادر(Kernel Sentences) ، در زبان فارسی، دومین كنگرهی تحقیقات ایرانی، شهریور۱۳۵۱ ، دانشگاه مشهد (مجموعه مقالات)
۳) بررسی سازش واژگانی در ترجمه، دومین کنفرانس بررسی مسایل ترجمه در ایران، مهرماه ۱۳۷۳ ،دانشگاه تبریز (مجموعه مقالات)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۴) ویژگیهای موسیقائی اصوات همگونه در اشعار خوجوی کرمانی، مهر ماه ۱۳۷۰، دانشگاه شهید با هنر كرمان، كیهان فرهنگی، یادوارهی خواجو، آبان ۱۳۷۰
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۵) قوانین صوتی در زبان فارسی، دومین كنفرانس زبانشناسی كاربردی، فروردین ۱۳۷۱، دانشگاه علامهی طباطبائی،(مجموعه مقالات)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۶) A Teaching Model، كنفرانس مشترك تبریز- باكو در مورد مسایل آموزش زبان خارجی، مهر ماه ۱۳۷۱، مجموعهی مقالات تهیه نشد لذا در مجلهی رشد به چاپ رسید، ش. ۳۷-۳۶.
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۷) لهجه، گویش و زبان در ایران، سمینار ره آورد. آذر ۱۳۷۳، دانشكدهی ادبیات دانشگاه تربیت معلم، مجموعهی مقالات تدوین نشد لذا مقالهی این سخنرانی در كیهان فرهنگی، ش ۹، به چاپ رسید
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۸) هنجارگریزیهای غیرمجاز وزنی به عنوان ویژگی سبكی در قصاید و غزلیات عطار، كنگره بین المللی بزرگداشت عطار نیشابوری، آبانماه ۱۳۷۴ (چاپ در جلد اول سایه در خورشید)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۹) ویژگیهای سبكی قافیههای میانی در غزلیات اوحدی مراغهای، كنگره بزرگداشت اوحدی مراغهای خردادماه ۱۳۷۵، به وسیلهی ادارهی كل ارشاد آذربایجان شرقی (مجموعهی مقاله تهیه نشد لذا در مجلهی دانشگاه فردوسی ش. مسلسل ۱۱۵-۱۱۴ سال ۱۳۷۵ به چاپ رسید)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۰) پردازش عبارتهای توصیفی با مفاهیم مبالغه، اغراق و غلو به عنوان یك ویژگی سبكی در غزلیات و ترجیعات خاقانی، كنگرهی شناخت سبك آذربایجانی، ارومیه، دانشگاه ارومیه، خرداد ۱۳۷۶، كیهان فرهنگی شماره ۱۳۶، سال چهاردهم، مهر ماه ۱۳۷۶
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۱) Cognition and Learning در The conference on Language, Cognition and Interpretation، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراستكان با همكاری پژوهشكدهی سیستمهای هوشمند، مهر ۱۳۷۶ (در مجموعهی مقالات آن)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۲) توصیف زبانشناختی پارادوكسها یا عبارات متناقضنما در مقالات شمس تبریزی، كنگرهی بزرگداشت شمس تبریزی، ادارهی ارشاد اسلامی خوی و دانشگاه ارومیه، شهریور۱۳۷۷، مجموعهی مقالات تدوین نشد لذا مقالهی مربوطه در مجلهی دانشگاه شهید بهشتی شماره ۲۴ سال ۱۳۷۷ به چاپ رسید
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۱۳) ایراد هفت سخنرانی در مجموعهی سمینارهای ترجمه از شنبه ۲۹ خرداد تا چهار شنبه ۲ تیرماه۱۳۷۸ به صورت نوارهای ویدیوئی ضبط گردید. (هر روز دو نشست یك و نیم ساعته) در دانشكدهی ادبیات، دانشگاه تربیت معلم
۱۴ تا ۲۰) ایراد سه سخنرانی به ترتیب در آكادمی رودكی، بخش زبان انگلیسی و دانشكدهی ارتباطات در شهر دوشنبه، كشور تاجیكستان، در شهریور ۱۳۷۸ تحت عناوین زیر:
۱) نكات تازهای در مورد ترجمهشناسی
۲) Linguistics and Communication
۳) The Recent Issues in TEFL
۲۱ تا ۲۳) دو جلسهی سخنرانی در مورد به سوی نمایه (شاخص) ترجمه برای زبانهای فارسی و انگلیسی در دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۷۸ در دو نشست
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۴ تا ۲۵) بررسی زبانشناختی همگونگیهای نحوی در قصاید خواجوی کرمانی، همایش ادبیات قرن هشتم در دانشگاه هرمزگان (بندر عباس)، ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۷۸، در مجموعه مقالات مربوطه
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۶) بررسی میزان ترجمهپذیری تشبیهات فارسی به زبان انگلیسی، در نخستین همایش ترجمهی ادبی در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكدهی ادبیات دكتر شریعتی، ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۱۳۷۸ (در مجموعهی مقالات)
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۷) نمایه یا شاخص ترجمه برای زبانهای فارسی و انگلیسی، در نخستین همایش ملی آموزش زبان و رشتههای وابسته، ۱۰ تا ۱۲ شهریور۱۳۸۰، در دانشگاه آزاد تبریز (در مجلهی علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران )، بهار ۱۳۸۱، شماره ۱۶۱، دوره ۴۹
مشاهده‌ی فایل PDF | دریافت فایل PDF
۲۸) توصیف زبانشناختی گویش زرگری، رایج در روستای زرگر، در همایش بنیاد ملی ایران شناسی، از ۲۷ تا ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۰
۲۹) بررسی فرآیند آشناییزدایی و حسآمیزی به عنوان یک ویژگی سبکی در غزلیات صائب تبریزی.، نخستین کنفرانس زبانشناسی و آموزش زبان خارجی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲
۳۰) An Application of Some Operational Devices in the Study of Translation Process، دانشکدهی زبانها، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳ آذر ۱۳۸۶